• امروز : پنج شنبه - ۱۴ مهر - ۱۴۰۱
 • برابر با : Thursday - 6 October - 2022
1

اندیشکده بنیاد قرآن

 • ۱۹:۳۲
 • ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

بسمه تعالی

اندیشکده بنیاد قرآن

آموزه‌های وحیانی قرآن و روایات ائمه اهل بیت(ع) علومی هستند که چون از مبدا نامتناهی صادر شده محتوای نامتناهی دارند که بدون شک در همه زمان‌ها و هر شرایطی راهگشا و هادی انسان‌ها و جوامع به سوی هدایت، رشد و سعادت دنیوی و اخروی هستند لذا این آموزه‌ها حاوی نکات و اشاراتی می‌باشند که استخراج آن‌ها می‌تواند ضمن تامین نیازهای افراد و جامعه اسلامی در کشف مسیرهای جدید جهت تولید و توسعه علوم بدیع راهگشا باشد. این اندیشکده با هدف استخراج آموزه‌های وحیانی تشکیل شده و در صدد تولید مفاهیم علمی و الگوهای بومی توسعه علم در راستای جهان بینی توحیدی می‌باشد .

اهداف اندیشکده

اهداف اندیشکده مبتنی بر ایده‌یابی، ایده‌سازی، فکرسازی و فکرسِتانی و مدیریت فکر بر فکر است.

 • استقلال ساختاری-تحلیلی
 • تحلیل مبتنی بر شواهد
 • تمرکز بر ظرفیت‌ها و شبکه‌های حوزوی و دانشگاهی جهت حل مسائل ملی
 • حفظ اصول حرفه‌ای و مالکیت معنوی
 • رویکرد معطوف به عمل و مسئله محور
 • تحقیق بین‌رشته‌ای
 • ارتباطات فرا حوزوی و دانشگاهی و اتصال به عرصه‌های اجتماعی
 • تأکید بر رویکردهای ایرانی-اسلامی
 • اصل عدم انتفاع

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎي اندیشکده

 • ﺟﻤﻊ اندیشی
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ مخاطبان و مدعوین
 • ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎران بنیاد
 • اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
 • درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪن در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ

 

 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮدي اندیشکده 

۱- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ آزاد و ﺑﯽ‌واﺳﻄﻪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ (از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ‌ﺷﻮد)

۲- ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑﺮي اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد (اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ)

۳- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮات ارائﻪ و ﺟﻤﻊ‌آوري ﻣﯽ‌ﺷﻮد (ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه‌ﻫﺎﺳﺖ)

۴- ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد (اﯾﺪه‌ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ)

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر اندیشکده

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﮑﺮي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ حاکمیت، دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران بنیاد ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻧﻮ، اندیشکده در بنیاد قرآن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

لینک کوتاه : https://bonyadeghoran.com/?p=609
 • دیدگاه‌ها برای اندیشکده بنیاد قرآن بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.