چاپ و نشر کتب آثار مکتوب قرآنی در زمینه های مختلف علوم قرآنی  و معارف قرآنی به منظور گسترش اثرات فرهنگ قرآنی.

 

شرح وظایف واحد انتشارات:

 

چاپ و نشر کتب و آثار مکتوب قرآنی در زمینه های علوم ، معارف و امور قرآنی

پذیرش آثار  َاز مولفین محترم به منظور طرح در شورای انتشارات جهت چاپ و نشر آنها

انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات بنیاد قرآن

تشویق و ترغیب اعضاء واساتید علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی مورد نیاز در زمینه فعالیت های بنیاد قرآن

همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی

نظارت و هماهنگی کلیه اموری چاپی

تعیین اولویت برای چاپ کتاب‌ها

آماده کردن ماکت نهایی کتاب – تهیه شناسنامه کتاب (کتابخانه ملی، مرکزی)، مجوز نشر و تنظیم صفحه حقوقی و پیشگفتار ناشر