پژوهش و نظریه پردازی

انجام پژوهش‌های راهبردی، توسعه‌ای و کاربردی در جهت بسط و توسعه فرهنگ قرآنی به منظور نظریه پردازی و ارائه الگوهای کاربردی. در این حوزه ماموریت بنیاد انجام تحقیقات و پژوهش‌های بنیادین، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه علوم ، معارف و امور قرآنی می‌باشد.

شرح وظایف امور پژوهش

1- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بنیاد قرآن

2 – شناسایی پژوهشگران و محققان و نویسندگان در زمینه­های موضوعات قرآنی

3 – شناسایی مراکز و موسسات قرآنی

4 – انجام تحقیقات و پژوهش­های شناخت راهبردی وضع موجود

5 – انجام مطالعات ، تحقیقات و پژوهش­های قرآنی

6 – تهیه فرم­های لازم برای بخش تحقیقات و پژوهش

7 – تدوین برنامه عملیاتی گروه­های راهبردی ، کاربردی و بنیادی امور پژوهشی

8 – شناسایی منابع اطلاعاتی و سایر امکانات لازم برای فعالیت­های پژوهشی

9 – بررسی کتب ، پژوهش­ها ، مطالعات و تحقیقات وارده به بنیاد و اعلام نظر درباره آنها

10 – برگزاری کنفرانس­ها ، سمینارها و جشنواره­های علمی پژوهشی

11 – تهیه و ارائه پیشنهاد بودجه امور پیشنهاد بودجه امور پژوهش